پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞
برچسب : بارش رحمت الهی

آمار بارش رحمت الهی

به گزارش استهبان آنلاین، بارندگی ایستگاه هواشناسی استهبان تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ تا ساعت ۲۲:۳۰ به شرح زیر می باشد:

۲۴ فرو ۱۴۰۰

آمار بارش رحمت الهی

به گزارش استهبان آنلاین، بارندگی ایستگاه هواشناسی استهبان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ تا ساعت ۱۹:۳۰ به شرح زیر می باشد:

۲۴ فرو ۱۴۰۰