پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
۞ سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد.۞

مصاحبه با رئیس اداره صمت

ابراهیم فیروزی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی. دارای ۲۵ سال سابقه کار

۱۷ فرو ۱۴۰۰

کارفرما موظف است همه کارگران(موقت و دائم) را بیمه کند
رئیس اداره بیمه تأمین اجتماعی استهبان